Kindercoach Barbara

Beweeg en Leer met Barbara

Weer lekker in je vel door bewegen en spel


Werk met mij

Bekijk hier de verschillende mogelijkheden om met mij te werken.
Weet je niet zeker wat precies bij jou en je kind past?
Maak ook dán een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

Ik weet zeker dat ik je een perfect passend aanbod kan doen, als wij een match zijn.
Ook als dat niet hieronder beschreven staat.

Dat beloof ik.


NEI met mij en de reflexen

Het ultieme totaalpakket van coaching, reflexintegratie én NEI komt samen in dit traject.
Door op een holistische manier te kijken naar wat er speelt en dit vanaf de basis aan te pakken heeft niet alleen jouw kind haar fundament superstevig staan.
Ook jij als ouder wordt hierin meegenomen, door zelf ook aanwezige blokkades uit de weg te ruimen die de groei van jou en van jouw kind tegenhouden.

De handvatten die je krijgt gedurende dit traject kun je te allen tijde inzetten.
Voor jezelf én alle andere gezinsleden.
Een duurzame zet dus, omdat je alle tips en tricks er weer gewoon bij kunt pakken op het moment dat je merkt dat het even niet zo lekker loopt.


Weer leuk en luchtig leren

Wie wil dat nou niet?
Dat leren leuk en luchtig gaat?
Is het leren voor jouw kind een rampenplan waarin je niet meer weet wat je nog kunt verzinnen om haar nog te motiveren?

Blijken het lijf en brein van jouw kind nog niet zo lekker samen te werken?
Dan is dit het ultieme traject voor jullie.

We gaan in 7 maanden tijd met elkaar aan de slag met beweging & spel, reflexintegratie, coaching technieken en NEI.
Hierdoor zal jouw kind enorme stappen zetten in haar motorische en emotionele stabiliteit en groei.


NEI met mij

Zoek je al tijden naar een oplossing voor jouw fysieke of mentale klacht?
En heb je alle medische mogelijkheden al onderzocht en geprobeerd?
Wil je nu eindelijk wel eens achter de oorzaak komen waarom jouw leven niet lekker stroomt en jij wordt tegengehouden in jouw groei?

Door het inzetten van de NEI methode ontrafelen we wat er bij jou blijft etteren en zo voor steeds meer klachten zorgt.
We sporen belemmerende overtuigingen, innerlijke saboteurs, angsten en andere storende blokkades bij je op.
Vervolgens help ik je om los van te komen van wat jou niet meer dient.


Ik ken wie ik ben

Ik ken wie ik ben is voor jouw kind dat heel veel voelt, maar niet meer weet hoe hiermee om te gaan.

We gaan samen op zoek naar dé manier waarop jouw kind zichzelf kan zijn én weet hoe ze om kan gaan met haar emoties en die van anderen.
Zodat zij zelf de stappen leert zetten die nodig zijn.

In dit traject werken we aan emotionele stabiliteit en groei door de combinatie van coaching technieken, beweging & spel en NEI.

Na ieder consult krijg je een factuur. Deze moet voldaan zijn voorafgaand een volgend consult, maar uiterlijk binnen 14 dagen.

In de meeste gevallen wordt coaching niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wil je meer informatie, neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar. In geval van een PGB kan hieruit coaching worden betaald. Neem hiervoor contact op met het wijk-/jeugdteam van de gemeente waarin je woont. Een afspraak mag tot 24 uur van te voren kosteloos telefonisch verzet of geannuleerd worden. Gebeurt dit niet tijdig, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Algemeen

Kindercoach Barbara is opgericht door Barbara In der Maur – Kriele, is gevestigd te Krimpen aan de Lek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74654357.
Kindercoach Barbara richt zich op het coachen van kinderen van 3 t/m 18 jaar.


Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kindercoach Barbara en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.


Vertrouwelijkheid

Kindercoach Barbara is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het coaching proces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind en het kind hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Ten behoeve van de coaching, kunnen spraak- of video-opnamen worden gemaakt van de sessies. De opnamen blijven eigendom van Kindercoach Barbara en dienen als observatiemiddel en vervangen aantekeningen op papier. Opnamen worden onder geen beding met anderen gedeeld. Wanneer het coaching traject is afgerond worden de opnames vernietigd.

Kindercoach Barbara bewaart het dossier van een traject gedurende 5 tot 15 kalenderjaren. In het dossier bevindt zich het verslag van het intakegesprek, korte samenvattingen van sessies en het evaluatiegesprek die hebben plaatsgevonden. Deze dossiers worden bewaard in een afgesloten kast in de woonruimte van Barbara In der Maur.

Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen Kindercoach Barbara en cliënt/opdrachtgever degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Beide partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.


Totstandkoming van overeenkomst

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach Barbara kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Ten minste een van beide ouders dient een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen.


Uitvoering van de overeenkomst

Kindercoach Barbara zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Kindercoach Barbara heeft een inspanningsverplichting jegens het kind; nooit een resultaatverplichting.


Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Kindercoach Barbara is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Kindercoach Barbara is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoach Barbara.


Regels rond een afspraak voor kinderen t/m 18 jaar

Er is geen officiele wachtruimte binnen de praktijk.  Dit betekent dat de ouder een kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. Kindercoach Barbara werkt alleen met het kind, tenzij anders is afgesproken. De ouder dient tijdens de coachsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.


Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Kindercoach Barbara gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.


Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Hier kunt u ook meer lezen over eventuele stappen i.v.m. mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar. Tariefswijzigingen worden van tevoren aangekondigd op de website. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (langer dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.


Betalingsvoorwaarden

De ouder/verzorger verplicht zich de betaling voorgaand aan de volgende afspraak, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Kindercoach Barbara.

Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Kindercoach Barbara een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Kindercoach Barbara gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kindercoach Barbara genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden.

De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, zijn volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kindercoach Barbara gerechtigd verdere afspraken met het kind op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 

Verhindering

Een afspraak mag tot 24 uur van te voren kosteloos telefonisch verzet of geannuleerd worden. Gebeurt dit niet tijdig, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail of een whats-app sturen. Indien een ouder/kind te laat komt, gaat dit van de gereserveerde tijd af.

Kindercoach Barbara behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor zij de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.


Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Kindercoach Barbara en ouder(s) waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Kindercoach Barbara en ouder(s), waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Kindercoach Barbara haar woonplaats heeft.

Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Kindercoach

Kindercoach Barbara, gevestigd aan Rijsdijk 19, 2931AW te Krimpen aan de Lek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Website: www.kindercoachbarbara.nl
email: info@kindercoachbarbara.nl
Praktijkadres: Rijsdijk 19, 2931AW Krimpen aan de Lek
Telefoonnummer: 06 – 402 412 87


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kindercoach Barbara verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Kindercoach Barbara verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens personen jonger dan 18 jaar
 • BSN


Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Kindercoach Barbara verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen.
 • In staat zijn om te bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over (wijzigingen van) diensten.
 • Een dossier of verslag te kunnen vormen over de cliënt.


Geautomatiseerde besluitvorming

Kindercoach Barbara neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Kindercoach Barbara gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

 • Email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in email.
 • Easycoach, administratiesysteem, met als doel facturatie te verwerken. Cliënten/klanten ontvangen middels dit systeem de facturen. Factuurgegevens zijn opgeslagen in Easycoach.
 • Grapefish, beheer website en berichtenverkeer naar info@kindercoachbarbara.nl vanaf de website.


Bewaartermijn

Kindercoach Barbara bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geslacht minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geboortedatum minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geboorteplaats minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Adresgegevens minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Telefoonnummer minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • E-mailadres minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Dossieropbouw minimaal 5 en maximaal 15 jaar

De reden van deze bewaartermijn is dat dossiers opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 5 tot 15 jaar.


Verkoopgegevens

Kindercoach Barbara deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Kindercoach Barbara blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kindercoach Barbara persoonsgegevens alleen aan derden met nadrukkelijke toestemming.

 • Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing
 • Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts
 • School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Samenvattingen van gesprekken die gevoerd zijn, zijn niet opvraagbaar.

Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan Kindercoach Barbara zich dient te houden ( bijvoorbeeld opgave aan de belastingdienst). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindercoach Barbara en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand aan u te geven.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kindercoach Barbara wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Beveiliging persoonsgegevens

Kindercoach Barbara neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@kindercoachbarbara.nl.

Als je bij mij komt, levert dat je kind het volgende op:

Dat je kind bewust is van eigen gedachtes en gevoelens.

Dat je kind daardoor beter in zijn vel zit omdat hij inziet wat zijn/haar kwaliteiten zijn.

Dat je kind deze gedachtes en gevoelens onder woorden kan brengen.

Een gratis kennismakingsgesprek?