Kindercoach Barbara

Beweeg en Leer met Barbara

Privacy verklaring

Kindercoach

Kindercoach Barbara, gevestigd aan Rijsdijk 19, 2931AW te Krimpen aan de Lek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Website: www.kindercoachbarbara.nl
email: info@kindercoachbarbara.nl
Praktijkadres: Rijsdijk 19, 2931AW Krimpen aan de Lek
Telefoonnummer: 06 – 402 412 87


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kindercoach Barbara verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Kindercoach Barbara verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens personen jonger dan 18 jaar

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Kindercoach Barbara verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen.
 • In staat zijn om te bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over (wijzigingen van) diensten.
 • Een dossier of verslag te kunnen vormen over de cliënt.


Geautomatiseerde besluitvorming

Kindercoach Barbara neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Kindercoach Barbara gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

 • Email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in email.
 • Easycoach, administratiesysteem, met als doel facturatie te verwerken. Cliënten/klanten ontvangen middels dit systeem de facturen. Factuurgegevens zijn opgeslagen in Easycoach.
 • Grapefish, beheer website en berichtenverkeer naar info@kindercoachbarbara.nl vanaf de website.


Bewaartermijn

Kindercoach Barbara bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geslacht minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geboortedatum minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geboorteplaats minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Adresgegevens minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Telefoonnummer minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • E-mailadres minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Dossieropbouw minimaal 5 en maximaal 15 jaar

De reden van deze bewaartermijn is dat dossiers opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 5 tot 15 jaar.


Verkoopgegevens

Kindercoach Barbara deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Kindercoach Barbara blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kindercoach Barbara persoonsgegevens alleen aan derden met nadrukkelijke toestemming.

 • Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing
 • Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts
 • School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Samenvattingen van gesprekken die gevoerd zijn, zijn niet opvraagbaar.

Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan Kindercoach Barbara zich dient te houden (bijvoorbeeld opgave aan de belastingdienst). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindercoach Barbara en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand aan u te geven.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kindercoach Barbara wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Beveiliging persoonsgegevens

Kindercoach Barbara neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@kindercoachbarbara.nl.

Als je bij mij komt, levert dat je kind het volgende op:

Dat je kind bewust is van eigen gedachtes en gevoelens.

Dat je kind daardoor beter in zijn vel zit omdat hij inziet wat zijn/haar kwaliteiten zijn.

Dat je kind deze gedachtes en gevoelens onder woorden kan brengen.

Een gratis kennismakingsgesprek?