Kindercoach Barbara

Beweeg en Leer met Barbara

Algemene voorwaarden

Algemeen

Kindercoach Barbara is opgericht door Barbara In der Maur – Kriele, is gevestigd te Krimpen aan de Lek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74654357.
Kindercoach Barbara richt zich op het coachen van kinderen van 4 t/m 18 jaar.


Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kindercoach Barbara en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.


Vertrouwelijkheid

Kindercoach Barbara is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het coaching proces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind en het kind hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Ten behoeve van de coaching, kunnen spraak- of video-opnamen worden gemaakt van de sessies. De opnamen blijven eigendom van Kindercoach Barbara en dienen als observatiemiddel en vervangen aantekeningen op papier. Opnamen worden onder geen beding met anderen gedeeld. Wanneer het coaching traject is afgerond worden de opnames vernietigd.

Kindercoach Barbara bewaart het dossier van een traject gedurende 5 tot 15 kalenderjaren. In het dossier bevindt zich het verslag van het intakegesprek, korte samenvattingen van sessies en het evaluatiegesprek die hebben plaatsgevonden. Deze dossiers worden bewaard in een afgesloten kast in de woonruimte van Barbara In der Maur.

Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen Kindercoach Barbara en cliënt/opdrachtgever degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Beide partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.


Totstandkoming van overeenkomst

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach Barbara kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Ten minste een van beide ouders dient een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen.


Uitvoering van de overeenkomst

Kindercoach Barbara zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Kindercoach Barbara heeft een inspanningsverplichting jegens het kind; nooit een resultaatverplichting.


Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Kindercoach Barbara is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Kindercoach Barbara is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoach Barbara.


Regels rond een afspraak voor kinderen t/m 18 jaar

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk.  Dit betekent dat de ouder een kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. Kindercoach Barbara werkt alleen met het kind, tenzij anders is afgesproken. De ouder dient tijdens de coachsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.


Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Kindercoach Barbara gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.


Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Hier kunt u ook meer lezen over eventuele stappen i.v.m. mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar. Tariefswijzigingen worden van tevoren aangekondigd op de website. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (langer dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.


Betalingsvoorwaarden 

De ouder/verzorger verplicht zich de betaling voorgaand aan de volgende afspraak, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Kindercoach Barbara.

Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Kindercoach Barbara een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Kindercoach Barbara gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kindercoach Barbara genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden.

De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, zijn volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kindercoach Barbara gerechtigd verdere afspraken met het kind op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.


Verhindering

Een afspraak mag tot 24 uur van te voren kosteloos telefonisch verzet of geannuleerd worden. Gebeurt dit niet tijdig, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail of een whats-app sturen. Indien een ouder/kind te laat komt, gaat dit van de gereserveerde tijd af. Kindercoach Barbara behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor zij de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.


Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Kindercoach Barbara en ouder(s) waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Kindercoach Barbara en ouder(s), waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Kindercoach Barbara haar woonplaats heeft. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Als je bij mij komt, levert dat je kind het volgende op:

Dat je kind bewust is van eigen gedachtes en gevoelens.

Dat je kind daardoor beter in zijn vel zit omdat hij inziet wat zijn/haar kwaliteiten zijn.

Dat je kind deze gedachtes en gevoelens onder woorden kan brengen.

Een gratis kennismakingsgesprek?